deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoRegulamin zajęć Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej

Opublikowano: 11 maj 2021Poprawiono: 14 kwiecień 2023
opis do regulaminu zajęć

Regulamin zajęć obowiązujący
w Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

§1

1. Studenci zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu SUM w Katowicach

§2

Sposób prowadzenia zajęć

1. Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń, w formie stacjonarnej Dopuszcza się możliwość w trakcie lub na zakończenie seminarium przeprowadzenia sprawdzianu oceniającego przyswojenie informacji przekazywanych na zajęciach.

2. W zależności od sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 formuła zajęć może być zmieniona, a zajęcia mogą się odbywać w formie stacjonarnej, e-learningowej lub hybrydowej zgodnie z zarządzeniami JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

3. Tematy seminariów i ćwiczeń, informacja w jakiej formule prowadzone są zajęcia, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć są dostępne na platformie e-learningowej SUM, w sekretariacie jednostki oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w Katedrze/Klinice.

§3

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć

1. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest punktualne przybycie na zajęcia, posiadanie fartucha lekarskiego, stetoskopu oraz obuwia zmiennego. W przypadku zajęć prowadzonych w e-learningu zaleca się punktualne zalogowanie się z własnego konta na platformę e-learningową/pojawienie się na liście uczestników spotkania oraz czynny udział w trakcie całego spotkania.

2. W czasie zajęć obowiązuje zachowanie podstawowych zasad etyczno-moralnych, właściwego stosunku do personelu Katedry i pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

3. W trakcie ćwiczeń student ma zapewnione środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji), tak jak zatrudniony personel medyczny.

4. Od studenta wymagane jest przygotowanie teoretyczne według tematyki ćwiczeń i seminariów, w szczególności ukończenie wymaganych kursów e-learningowych. Brak przygotowania do zajęć może skutkować niezaliczeniem zajęć z koniecznością odrobienia lub zaliczenia w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

5. Student zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej i ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

6. Student zobowiązany jest do posiadania w trakcie zajęć legitymacji studenckiej i okazywania jej na polecenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

§4

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć na skutek nieobecności

1. Wszystkie nieobecności wymagają odrobienia.

2. Nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić uczestnictwem/zaliczeniem ustnym lub pisemnym po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem ćwiczeń, z inną grupą ćwiczeniową. Student zobowiązany jest odrobić ćwiczenia w takiej formie, w jakiej zajęcia opuścił, tj.: jeśli opuścił ćwiczenia, które były realizowane online, odrabia je w formie online, analogicznie ćwiczenia stacjonarne odrabia metodą stacjonarną. Za zgodą Kierownika ćwiczeń możliwe są odstępstwa od tej zasady.

3. Nieobecność na seminarium realizowanym w formie stacjonarnej należy zaliczyć u prowadzącego dane seminarium.

4. Zajęcia seminaryjne realizowane metodą e-learningu student powinien zrealizować przed ćwiczeniami. Student, który nie uczestniczył w zajęciach seminaryjnych nie będzie dopuszczony do ćwiczeń.

5. Opuszczenie zajęć wymaga formalnego usprawiedliwienia nieobecności. Student winien odrobić opuszczone zajęcia po uznaniu zasadności usprawiedliwienia przez Kierownika ćwiczeń.

6. Nieobecność studenta na zajęciach wynikające z: a/ uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, b/ oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz, c/ działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, d/ uczestnictwa w egzaminie poprawkowym są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, zgodnie z §15 pkt 6 Regulaminu Studiów.

7. W przypadku nałożenia/obowiązku kwarantanny oraz z powodu innych przyczyn uniemożliwiających odbycie zajęć stacjonarnych zgodnie z harmonogramem, ustalony zostanie nowy termin odrobienia zajęć.

§5

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu

1. Zaliczenia zajęć dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru, pisemnie lub ustnie. Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie (bez usprawiedliwienia) jest jednoznaczne z oceną niedostateczną.

2. Student dodatkowo jest oceniany w trakcie trwania ćwiczeń oraz seminariów z bieżącej tematyki zajęć.

3. Zakres wymaganego materiału na każdy dzień ćwiczeniowy ogłaszany jest w planie zająć danej jednostki dydaktycznej.

4. Zaliczenie poprawkowe ma formę ustną lub pisemną w zależności od ustaleń jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne i odbywa się do końca sesji egzaminacyjnej. Studentowi, który nie uzyskał zaliczenia w pierwszym terminie przysługują dwa zaliczenia poprawkowe.

5. Brak zaliczenia w drugim terminie poprawkowym skutkuje oceną niedostateczną i w konsekwencji niedopuszczeniem do egzaminu końcowego.

6. W sytuacjach szczególnych/losowych, za zgodą Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, student może przystąpić do zaliczenia w terminie późniejszym – zgodnie z Regulaminem Studiów.

§6

Egzamin praktyczny

1. Egzamin praktyczny jest nieodłączną częścią zaliczenia przedmiotu. Do egzaminu praktycznego dopuszczeni są studenci, którzy odrobili nieobecności (§3) i uzyskali zaliczenie z przedmiotu (§4).

2. Otrzymanie oceny negatywnej z egzaminu praktycznego skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu testowego i skutkuje oceną negatywną w danym terminie z egzaminu testowego.

3. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz posiadania/korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość lub używania niedopuszczonych przez egzaminujących materiałów i pomocy dydaktycznych.

4. W sytuacjach szczególnych/losowych, za zgodą Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, student może przystąpić do egzaminu praktycznego w terminie późniejszym – zgodnie z Regulaminem Studiów.

5. Egzamin praktyczny składa się z elementów oceniających praktycznie podejście do pacjenta, technikę badania, wnioskowanie kliniczne, diagnostykę różnicową, leczenie.

6. Poszczególne elementy egzaminu to a) badanie kliniczne, wywiad i badanie fizykalne. W czasie badania fizykalnego oceniana będzie poprawność badania, znajomość testów klinicznych, umiejętność rozpoznania odchyleń w badaniu, kompletność badania; b) egzamin ustny – ocena wnioskowania klinicznego, postawienie diagnozy, przeprowadzenie różnicowania, proponowane leczenie; c) rozwiązanie problemu klinicznego fikcyjnego pacjenta z typowymi objawami |i wynikami badań dodatkowych; d) ocena i interpretacja EKG (obowiązuje opis morfologiczny krzywej oraz znaczenie kliniczne zaobserwowanych zmian); e) ocena i interpretacja zdjęcia radiologicznego płuc.

7. Przebieg egzaminu oraz zmiana formuły z egzaminu stacjonarnego na egzamin zdalny w części lub całkowicie może ulec modyfikacji w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 oraz zgodnie z zarządzeniem JM Rektora

§7

Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie (termin „0”) i zasady jego przeprowadzania

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do przedterminu/terminu „0” jest uzyskanie na egzaminie praktycznym oceny bardzo dobrej z adnotacją egzaminującego/Kierownika ćwiczeń/Kierownika jednostki – „zaproponowano przedtermin”.

2. O dopuszczeniu studenta do egzaminu w terminie „0” decyduje Koordynator przedmiotu uwzględniając w szczególności dotychczasowe postępy studenta.

3. Egzamin w przedterminie/w terminie „0” ma charakter ustny i zdawany jest przed komisją. Skład komisji ustala Kierownik Katedry lub Koordynator przedmiotu dla przedmiotów prowadzonych przez więcej niż jedną Katedrę. Termin egzaminu ustalany jest każdorazowo w porozumieniu ze zadającymi.

§8

Egzamin testowy

1. Egzamin testowy składa się maksymalnie z 120 pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi. W sytuacjach szczególnych (m.in. uwzględnienie stopnia trudności pytań, ilości zakwestionowanych pytań) organizator egzaminu testowego i Dziekan mogą wyrazić zgodę na obniżenie progu do wartości określonych w regulaminie przeprowadzania egzaminów testowych w SUM.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu testowego jest zaliczenie egzaminu praktycznego. Brak oceny pozytywnej z egzaminu praktycznego skutkuje brakiem dopuszczenia do egzaminu testowego i otrzymaniem oceny niedostatecznej z egzaminu testowego. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną ma dwa terminy poprawkowe, w formie ustnej lub testowej.

3. W sytuacjach szczególnych/losowych, za zgodą Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, student może przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym – zgodnie z Regulaminem Studiów.

4. Zasady przeprowadzania egzaminu komisyjnego określa Regulamin Studiów.

5. Zakres materiału do egzaminu jest zgodny z sylabusem przedmiotu. W związku ze stałym postępem wiedzy studenci proszeni są o sprawdzenie obowiązującego rocznika wydania książek przed rozpoczęciem zajęć w danym roku akademickim.

6. Aby zaliczyć przedmiot wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego oraz egzaminu testowego. W końcowej ocenie przyjmuje się następujące proporcje udziału poszczególnych cząstkowych ocen w ocenie końcowej: 1/3 oceny z egzaminu praktycznego + 2/3 oceny z egzaminu teoretycznego.

§9

1. Kwestie sporne rozwiązuje Kierownik ćwiczeń lub Kierownik jednostki.

2. Student ma możliwość skorzystania z godzin konsultacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem jednostki.

3. Skargi i uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń przyjmuje Kierownik ćwiczeń lub Kierownik jednostki.

4. Szkolenie studentów w zakresie przepisów BHP odbywa się w pierwszym dniu zajęć bloku ćwiczeniowego.

5. Prowadzący zajęcia w pierwszym dniu zajęć omawiają zasady niniejszego Regulaminu. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisują, że się z nim zapoznali.

Pozostałe aktualności...
opis do harmonogramu
Komunikaty
23 czerwiec 2023

Harmonogramy i sylabusy zajęć dydaktycznych

opis do pracownicy
Komunikaty
14 kwiecień 2023

Pracownicy Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej

MedRatEG
Wiadomości
14 kwiecień 2023

Egzamin końcowy z Medycyny Ratunkowej (semestr letni)

opis do stn
Nauka
11 styczeń 2022

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej